top of page

Trang Nhà  <  Thi Kệ   < Nhân Tình

     Nhân Tình

Nhân tình ấm lạnh, lợi với danh

Dở người khinh dễ, giỏi lại ganh

Khốn khó ít ai ra tay đỡ

Công thành lắm kẻ khởi tâm giành.

Chim hết vứt cung, ân bạc thếch

Cầu qua ván rút, nghĩa lạnh tanh

Trượng phu tâm thẳng hề thương ghét

Hỏi lòng không thẹn, mặc ai tranh.

                Sakya Minh-Quang

photo1490277177488.jpg
bottom of page