top of page

Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần I

       "Nhất thiết hữu vi pháp
        Như mộng, huyễn, bào, ảnh
        Như lộ, diệc như điện
        Ưng tác như thị quán."
            Kinh Kim Cương. 
       Quán sâu các pháp hữu vi
       Như mộng, như huyễn, khác gì sương mai
       Bóng trăng, bọt nước không sai
       Lại như điện chớp hiện ngay lưng trời!
       Tánh không quán chiếu không lơi
       Kim Cương Phật nhãn nhìn đời như như.
             Sakya Minh-Quang
       Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần I do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ - Cali June 24, 2018

bottom of page