top of page

    Núi Sông Tịnh Độ

Núi là núi, sông là sông
Chấp có, lăng xăng niệm tây đông
Đụng núi, sa sông nhiều phen khổ
Gặp Thầy, tỉnh ngộ sắc là không!

Núi chẳng núi, sông chẳng sông
Chiêm nghiệm duyên thành tự tánh không
Nếu chẳng một phen xương lạnh thấu
Sao được hương mai nhẹ cõi lòng?

Núi vẫn núi, sông vẫn sông
Bao năm vất vả mới thong dong
Dạo núi chơi sông đều Tịnh Độ
Khác người danh tự chỉ nói không!

 

    Sakya Minh-Quang
    Tu Viện Thiện Tường

“Lão tăng ba mươi năm trước lúc chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Sau này tham thiền, gặp thiện tri thức có được chỗ vào, thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông. Hôm nay được chỗ nghỉ ngơi, thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông.” (Thiền sư Duy Tín-Chỉ Nguyệt Lục)

núi sông tịnh độ chuan.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page