top of page

Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm Qua Sám Quy Mạng

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm Qua Sám Quy Mạng do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Trường Hạ San Diego, CA ngày 19 tháng 6, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page