top of page

Phật Di Giáo - Duy Tuệ Thị Nghiệp 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Phật Di Giáo - Duy Tuệ Thị Nghiệp do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Vạn Phước - San Diego ngày 8 tháng 12, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page