top of page
Pháp Nghĩa Của Nước

 Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Pháp Nghĩa Của Nước do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tịnh Viện Pháp Hoa - TX, May 13, 2018

bottom of page