top of page

Phật Đã Về ...

Hôm nay Phật đã về đây
Thỏa lòng con Phật đêm ngày ngóng trông!

Thương ai gom góp từng đồng
Xây hồ, thỉnh Phật, đúc đồng Đại Chung 
Vô danh: công đức vô cùng
Vô cầu: phước báo thọ dùng vô biên!

Xin dâng phước đến nhân thiên
Cầu cho thế giới bình yên vui hòa
Nước Từ thấm khắp gần xa
Bồ-đề cây Giác nở hoa mọi miền!

Nguyện người gặp Phật kết duyên
Khởi lòng tin hiểu, tinh chuyên thọ trì
Từ giả tướng Phật hữu vi
Thâm nhập thực tướng, ngại gì sắc không?

Tịnh Tâm hồ nước lắng trong
Quán Âm Tự Tại cõi lòng hiện ra
Thiện Tường cầu nguyện thiết tha
Hôm nay Phật đã về nhà, vui thay!
          Sakya Minh-Quang

Quan-Am-Tu-Tai.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page