top of page

Phật Tổ Cảnh Sách

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Phật Tổ Cảnh Sách - Từ Thọ Thiền Sư Huấn Đồng Hành do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự - CA ngày 20 tháng 6, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page