top of page

Phật Tử Là Bồ-tát Trong Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Phật Tử Là Bồ-tát Trong Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Từ Quang - Dallas, TX ngày 4 tháng 8, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page