top of page

Quý Tiếc Duyên Lành 

Quý tiếc duyên lành ở trong tay

Buông hình bắt bóng khổ thêm dài

Càn khôn một túi cho không hết

Sao phải tìm người để mượn vay?

          Sakya Minh-Quang

hinh thang 7-8.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page