top of page

Trang Nhà  < Thi Kệ <  Thi Kệ Sáng Tác

  Tâm Đại Trượng Phu

               

Thân nữ mà tâm đại trượng phu

Đạo-Đời hai gánh vẹn đường tu

Bên bờ Măng Thít truyền chân lý

Cho nền đạo pháp vững nghìn thu.

                Sakya Minh-Quang

20151118-kinh-hoang-trao-luu-ni-co-nha-m
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page