top of page

Tán Thán Xuất Gia

              Hoàng Đế Thuận Trị

              Sakya Minh-Quang dịch  

Cơm chùa như núi chẳng phải lo
Xuất gia một bát vẫn đủ no
Vàng ròng ngọc trắng không phải quý
Đắp được cà sa phước mới to!
          ***
Trẫm là ngôi báu của giang san
Lo nước lo dân chuyện bộn bàn
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?
Chẳng bằng thầy tu nửa buổi nhàn!
           ***
Lúc đến mịt mờ, đi lại mê
Uổng công một kiếp cõi đi về
Chưa sinh ra ngã, ai là ngã?
Khi đã sinh rồi, ngã là ai?
            ***
Tiếc hận năm xưa một niệm sai
Long bào đánh đổi áo Như Lai!
Ta vốn Tây Phương một nạp tử
Vì sao phú quý vướng trần ai?
           ***
Mười tám năm qua chẳng tự do
Giang san ngồi mãi chỉ thêm lo
Hôm nay bỏ hết về với núi
Mặc đời lợi lớn với danh to!

                    

h4.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page