top of page

Thi Kệ Mười Hai Đại Nguyện Phật Dược Sư

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thi Kệ Mười Hai Đại Nguyện Phật Dược Sư do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Đại Nhật Như Lai - CA ngày 22 tháng 10, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page