top of page

Thiệp Tết Phương Xa Gởi Học Trò 

Thầy đi hoằng Pháp phương xa
Sau lưng bao việc: chùa nhà đang xây!
Các trò góp một bàn tay
Cúng dường, công quả… đêm ngày nhọc công.

Thương ai dành dụm từng đồng
Bớt xài gởi cúng, tấm lòng vô biên
Dù lo cơm áo gạo tiền
Vẫn về công quả thường xuyên cuối tuần!

Tâm thành hồi hướng tri ân
Nhân lành, quả phước muôn lần lớn hơn
Sơ tâm xin giữ chẳng sờn
Chèo con thuyền Pháp vượt cơn sóng Đời.

Thiện Tường Tu Viện là nơi
Đạo tình, ân nghĩa nhiều đời dựng nên
Quê người hành Đạo không quên
Nối dòng Phật Tổ đáp đền ơn xưa.

“New Year, thầy đã về chưa?”
Bao lời thăm hỏi, xin thưa: “Chưa về!”
Trên đường hoằng Pháp xa quê
Mượn thơ thay thiệp, gởi về thăm nhau!

       Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page