top of page

Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Từ Bi - Milwaukee, WI ngày 21 tháng 7 , 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page