top of page

Tầm Đạo

Ngày xưa Phật bỏ ngai vàng
Ngày nay ta bỏ buộc ràng gia duyên
Đường xa tầm Đạo chân truyền
Gieo duyên xuất thế nối nguyền thuở xưa
***
Cùng lên một chiếc Phật thừa
Khởi hành khi ánh dương vừa sáng tâm
Đường xa chánh kiến chẳng lầm
Hướng về Bát Nhã gieo mầm Xuất Gia!
***
Thiện Tường quê cũ đơm hoa
Hương thơm đạo hạnh khắp hòa đó đây
Nguyện cùng huynh đệ đêm ngày
Trau giồi đạo nghiệp, ân Thầy khắc ghi.
***

Duyên lành thấy được đường đi
Nguyện không cô phụ những gì Thầy khuyên!

 

Nhìn Lại Một Chặng Đường:
Hơn một năm qua, một chặng đường
Thêm nhiều ân nghĩa, nặng tình thương
Thiền Đường Bát-Nhã gieo mầm trước
Mong kết nên hoa: Viện Thiện Tường.

Chí thành tất được cảm thông
Mưa rơi có chiếc cầu vồng vắt ngang!”
***
Tri ân những tấm lòng vàng
Chung tay rộng mở đạo tràng chốn xa
Thầy trò huynh đệ vui hòa
Cúng dường, công quả xây nhà Như Lai.
***
Mong sao Chánh Pháp lâu dài
Hộ trì Tam Bảo không nài gian lao 
Nơi nào khó khổ con vào
Nguyện làm vơi nhẹ nỗi đau vô thường!
***
Cầu trên chư Phật mười phương
Giúp nên Tu Viện Thiện Tường báo ân!
Sakya Minh-Quang 

Nhân Tình và Đạo Tình
Nhân tình nồng hậu Đạo tình suy
Đời Đạo hai đường, ai liễu tri?
Chỉ có nhân tình, không có Đạo
Nhân tình xin hỏi: được bao thì?

Lành thay, Thiện nam tử
Giác ngộ đời vô thường
Xuất gia cầu giải thoát
Một niệm, động mười phương!"

Xin thắp cho nhau một ngọn đèn

Để cùng soi sáng giữa đêm đen

Soi đường cũng chính soi mình lại

Cho hết mê lầm đã bao phen!

Quá khứ qua rồi chớ vấn vương

Tương lai chưa đén chẳng lo lường

Hiện tại tâm bình thường là Đạo

Niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường.

Gánh được mà buông cũng dễ dàng

Ghét thương thành bại chuyện thế gian

Tin sâu nhân quả không phiền trách

Biết đời mộng huyễn, tâm tự an!

 

Công quả cúng dường phước hằng sa

Hằng sa phước báo tự tâm ra

Tâm ra hỷ xả không bản ngã

Bản ngã chỉ làm phước tiêu ma!

 

Khổ tự ôm vào trách ai đây?

Tìm Thầy hỏi Đạo, Đạo trong tay!

Một phen buông xuống sen hồng nở

Hạnh phúc bây giờ và ở đây!

Quý tiếc duyên lành ở trong tay

Buông hình bắt bóng khổ thêm dài

Càn khôn một túi cho không hết

Sao phải tìm người để mượn vay?

Cho dù ngày mai tận thế

Đêm nay sen vẫn gieo trồng

Đem lòng gió mát trăng thanh

Xưng tán A Di Đà Phật.

Ta hãy là ta tự thuở nào

Dù đời thay đổi có ra sao

Dù bao ngang trái trên đường Đạo

Mà biển Tin Yêu vẫn dạt dào!

 

Chỉ thấy người nay cười
Ai hay người xưa khóc!
***
Bao công lao khó nhọc
Biết mấy tấm lòng vàng
Vạn sự khởi đầu nan
Thầy trò cùng gắng sức.
***
Cầu ơn trên chư Phật
Gia hộ cho chúng con
Giữ vững tấm lòng son
Xây nên nhà Tam Bảo.
***
Dù gặp bao khảo đảo
Vẫn kiên cố Đạo tâm
Hoa Giác Ngộ gieo mầm
Trên hoang vu đất mới.
***
Nguyện tinh cần vun xới
Tưới tẩm hạt giống lành
Chăm sóc những mầm xanh
Cho tương lai thế hệ.
***
Bát-Nhã là mầm tuệ
Hoa nở đóa Thiện Tường
Hương tỏa khắp mười phương
Dâng cúng dường chư Phật.

bottom of page