top of page

Tiễn Con Xuất Gia

Nén đau tiễn con vào cửa không

Đêm ngày phải cố gắng dụng công

Thân chớ nhiễm đời theo tài sắc

Tâm luôn giữ Đạo dẫu gai chông

Xem kinh, niệm Phật nghe Thầy dạy

Sáng Đạo đền ơn khắc ghi lòng!

Ngày sau thành bậc đại Pháp khí

Trời người tôn quý, cha đợi trông!

Tể tướng Bùi Hưu - Sakya Minh-Quang dịch

bottom of page