top of page

Tinh Xá Thiện Tường 

Tinh là tinh tấn không ngơi
là cư xá cho người chuyên tu
Thiện tâm gieo hạt vô ưu
Tường quang quét sạch mây mù vô minh!

Hoằng truyền Chánh Pháp lợi sinh
Dương danh Thầy Tổ hạnh lành xưa nay
Chánh kiến trung đạo hiển bày
Pháp môn bất nhị  đêm ngày tinh chuyên.

Kính mong hành giả hữu duyên
Nguyện cùng kết bạn cửa thiền đồng tu
Hộ chùa gian khó mặc dù
Trì tâm kiên cố, công phu tựu thành.

      Sakya Minh-Quang
 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page