top of page

Trên Đền Bốn Ơn Nặng

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Trên Đền Bốn Ơn Nặng do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Sài Gòn Kitchen at San Jose, CA ngày 30 tháng 7, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page