top of page

Tu Tập Trí Tuệ Qua Hạnh Nguyện Quán Âm 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Tu Tập Trí Tuệ Qua Hạnh Nguyện Quán Thế Âm do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại Chùa Như Lai Thiền Tự - San Diego ngày 24 tháng 3, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page