top of page

Tu Tập Từ Bi Qua Hạnh Nguyện Quán Âm

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Tu Tập Từ Bi Qua Hạnh Nguyện Quán Âm do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Như Lai Thiền Tự ngày 24 tháng 3, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page