top of page

Tụng Kinh:   Kinh 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư 

Kinh !2 Đại Nguyện Phật Dược Sư do Tam Tạng Pháp Sư đời Đường dịch từ Phạn sang Hán và Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt. Người tụng là do Tỳ Kheo Thích Giác Mãn và Tỳ Kheo Thích Huệ Pháp tụng đọc tại Tu Viện Thiện Tường.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page