top of page

Vãng Sanh

Phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh

Đất khách mặc người đắm lợi danh

Tự chẳng muốn về, về liền được

Quê xưa trăng gió có ai giành?

      Đại sư Ấn Quang -- Sakya Minh-Quang dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page