top of page
Trang Nhà  < Thi Kệ  <  Thi Kệ Sáng Tác 

             Về Chùa

            

Về chùa kính Phật, trọng Tăng

Lắng nghe lời Pháp, dạy răn của Thầy

Nghĩa ân như bát nước đầy

Khuyên ai gắng giữ, phước dầy mai sau.

Mình là con Phật thanh cao

Chắp tay thưa thỉnh, vái chào lễ nghi

Nói năng dáng đứng cách đi

Sao cho điềm đạm, oai nghi chỉnh tề.

Chùa là tổ ấm ta về

Chung tay vun đắp chẳng nề hà chi.

Công phu, công quả, hộ trì

Già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn.

           Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page