top of page

Trang Nhà Thi Kệ  < Thi Kệ Sáng Tác

Viếng Cảnh Liên Trì

Liên Trì những tưởng cõi Tây xa

Cảnh Phật ngờ đâu ở Ta-bà!

Gió thoảng rừng thông vang Pháp ngữ

Trăng soi hồ tịnh sáng tâm hoa!

Đất lánh duyên rộng: người câu hội

Đạo tiến thân nghiêm: Pháp lâu xa!

Mời nhau một chén trà chánh niệm

Mới biết Liên Trì ở bên ta!

      Sakya Minh Quang 

Kính tặng Thầy Quảng Kiên nhân chuyến viếng thăm Tu Viện Liên Trì ngày 15 tháng 08, 2022

Xin tri ân thâm tình huynh đệ Thầy đã dành cho mình. 

bottom of page