top of page

Vịnh Nhành Mai

Đến hẹn Mai về với thế gian
Đem tin vui đến giữa đông tàn
Người tranh nhau đón: hoa còn nụ
Kẻ ngoảnh mặt lờ: tết đã tan
Lúc nở nâng niu bao kẻ ngắm
Khi tàn đem bỏ chẳng ai mang
Mặc bao ấm lạnh nhân tình đó
Đến hẹn Mai về với thế gian!
         Sakya Minh-Quang

mai.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page