top of page

Vô Thường và Cảnh Sách

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp Vô Thường và Cảnh Sách do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Tu Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Canada ngày 4 tháng 8, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page