top of page

Vu Lan - Hoa Hồng Dâng Mẹ

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Vu Lan - Hoa Hồng Dâng Mẹ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Viên Quang - Cleveland, OH August 19, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page