top of page

Thông Bạch

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch Chư Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Tu Viện Thiện Tường sẽ tổ chức Khóa An Cư Sứ Giả Như Lai từ ngày 12-18 tháng 09, 2022, dành cho những vị có tâm huyết và tâm nguyện hoằng Pháp lợi sinh. Nhân dịp này Tu Viện cũng tổ chức những Phật sự quan trọng khác như

- Lễ Xuất Gia Gieo Duyên dành cho Phật Tử,

- Giới Đàn Truyền Giới Thanh Văn và Giới Bồ-tát,

- Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Tưởng Niệm Húy Kỵ lần thứ 38 Trưởng lão Hòa thượng Ân Sư Thích Thiện Tường (1917-1984), vị khai sơn Tổ Đình Giác Nguyên, quận 4, Sài Gòn Việt Nam.

 

Ban Chức Sự An Cư:

-Thiền chủ: HT. Thích Phước Tịnh, Tu Viện Lộc Uyển California

-Phó Thiền chủ: HT Thích Minh Hồi, Như Lai Thiền Tự California

-Trưởng Ban Giáo Thọ: HT. Thích Thiện Tâm, TV. Trúc Lâm, Canada

-Tuyên Luật Sư: HT. Thích Viên Lý, Chùa Điều Ngự, Califonia

-Hóa Chủ: HT. Sakya Minh-Quang, TV Thiện Tường, Champaign, IL

Kính mời Quý Phật tử về cùng tùng hạ An Cư với chư Tăng và thọ giới xuất gia gieo duyên để tăng trưởng phước tuệ trong nhân duyên thù thắng này.

 

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

Viện chủ Tu Viện Thiện Tường

Trưởng Ban Tổ Chức

Sa-môn Sakya Minh-Quang

thong bao gioi dan.jpg
poster khoa tu 2022.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page