top of page

Xuất Gia và Bồ-tát Hạnh

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Xuất Gia và Bồ-tát Hạnh do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Tu Viện Trúc Lâm Tây Thiên - Canada ngày 2 tháng 8, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page