top of page

Ý Nghĩa Hai Chữ Quán Âm Trong Kinh Pháp Hoa

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Ý Nghĩa Hai Chữ Quán Âm trong Phẩm Phổ Môn - Kinh Pháp Hoa do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường - Champaign, IL tối thứ bảy ngày 13 tháng 10, 2018.

 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page