top of page

  Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh

    Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

  Nguyện giải Như-lai chân thiệt nghĩa.

  

        Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu

     Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

     Con nay thấy nghe được thọ trì

     Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.

                      Sakya Minh-Quang dịch   

   

    Để hiểu rõ hơn về xuất xứ cũng như ý nghĩa từng câu trong bài kệ mà chúng ta trì tụng hằng ngày..Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Phước Hải - North Carolina, May 26, 2018

bottom of page