top of page

Ý Nghĩa Cúng Quá Đường

    Ông bà ta dạy: "Học ăn, học nói, học gói, học mở!" Như vậy, học cách ăn như thế nào có lễ phép, lịch sự là bước đầu của việc "học làm người"! Trong Phật Pháp cũng vậy, nghi thức cúng quá đường là cách chư Tổ dạy người tu học ăn trong chánh niệm, ăn với lòng tri ân, ăn với thệ nguyện thành tựu tâm Bồ-đề.... Với nỗ lực gạn đục khơi trong và Việt hóa nghi thức tu học hằng ngày, bút giả đã soạn dịch nghi thức cúng quá đường, tức cách thức thọ trai buổi trưa trong thiền môn như một trong những chương trình tu học của Tu Viện Thiện Tường. Để hiểu rõ hơn về nghi thức cúng quá đường, kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ý Nghĩa Cúng Quá Đường do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Bảo - Chicago, IL ngày 22 tháng 9, 2018.

Nghi Thức Cúng Quá Đường Viết Ngữ do TT. Sakya Minh-Quang soạn dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page