top of page

Ý & Nguyện Qua Hình Tượng Bồ-tát Địa Tạng

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ý và Nguyện Qua Hình Tượng Bồ-tát Địa Tạng do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Boston MA ngày 23 tháng 6, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page