top of page
Trang Nhà  <  Pháp Thoại <  DVD
Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

Người ta thường bảo: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên," tức việc toan tính và thực hiện là do con người, nhưng thành hay bại là do ý trời. Song theo đạo Phật, không có một vị trời nào quyết định hạnh phúc hay đau khổ của con người. Trời chỉ là một loại chúng sinh có phước báo hơn con người mà thôi.

Cho nên, câu nói" "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên," nên đổi thành "mưu sự tại nhân, thành sự tại DUYÊN," theo Phật giáo. Chữ DUYÊN trong Phật Pháp còn có KẾT DUYÊN, TÍCH DUYÊN và TÙY DUYÊN. Để hiểu thêm về chữ DUYÊN trong đạo Phật thế nào, kính mời đại chúng cùng nghe: CHỮ DUYÊN TRONG ĐẠO PHẬT, giảng tại chùa Diệu Pháp, California trong Khóa Tu Mùa Đông năm qua.
             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
             Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page