top of page

Tư Lương Của Bồ-tát

Bài pháp Tư Lương Của Bồ-tát do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại 2017 Hội Phật Học Pháp Duyên - Atlantic City, NJ in May 2107

bottom of page