top of page

Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công III

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp "Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công III" do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 10 tại Tu Viện Tây Thiên.

bottom of page