top of page

Thọ Trì Kinh Điển Phần III

      Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thọ Trì Kinh Điển do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Mùa Hè Lần Thứ 4 tại chùa Thiên Trúc - San Jose, CA -

      June 22-24, 2018

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page