top of page

Thọ Trì Kinh Điển Phần I

      Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thọ Trì Kinh Điển do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Mùa Hè Lần Thứ 4 tại chùa Thiên Trúc - San Jose, CA -

      June 22-24, 2018

bottom of page