top of page

Hoa Nghiêm Sám Nguyện

Hoa Nghiêm Vô thượng Pháp mầu
Phật vì Bồ-tát hàng đầu nói ra
Trang nghiêm vạn hạnh như hoa
Trùng trùng duyên khởi đều là nhất tâm.

Không bị giả tướng gạt lầm
Thật tướng vô tướng, duy tâm tạo thành.
Tâm vọng: cảnh vọng phát sanh
Vọng tan: tâm cảnh đều thành Giác hoa.

Không còn phân biệt người-ta
Vào cửa bất nhị đều là chân như.
Một chân pháp giới như như
Niết-bàn sinh tử hỏi từ đâu ra?

Lý tuy đốn ngộ nhưng mà
Hạnh phải khế hợp, không là nói suông
Cho nên Bồ-tát phải buông
Lợi danh, tình ái… một tuồng khổ không.

Đường tu tha thiết một lòng
Tìm Thầy học Đạo nguyện thông Đại Thừa.
Thiện Tài tham học gương xưa
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con!

Bồ-tát phát nguyện sắt son
Trên cầu thành Phật, dưới còn độ sanh.
Phổ Hiền hạnh nguyện rõ rành
Sự sự vô ngại, hoàn thành Đại tâm.

Hoa Nghiêm giáo nghĩa thậm thâm
Chư Phật Bồ-tát âm thầm hộ tuyên
Nay con nhờ chút phước duyên
Phàm phu được gặp Kinh truyền dạy tu.

Thẹn mình cùng tử dại ngu
Về lại quê cũ như mù gặp Cha!
Gia tài sẵn có bao la
Tâm con hạ liệt nghĩ là của ai!

Chí thành sám hối Như Lai
Gia tài Pháp bảo con nay kế thừa
Theo gương Thầy Tổ thuở xưa
Dịch Kinh, thuyết giảng Phật thừa báo ân.

Kính mong bạn Pháp xa gần
Có duyên nghe đọc, theo chân Phật-đà
Cùng nhau ta trở về nhà
Con Phật, thành Phật mới là Lý Chân!

        Sakya Minh-Quang

800px_COLOURBOX3682043.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page