top of page

Nguyên Tịch

Khứ niên nguyên dạ thời
去年元夜時
Hoa thị đăng như trú
花市燈如晝
Nguyệt đáo liễu sao đầu
月到柳梢頭
Nhân ước hoàng hôn hậu
人約黃昏後
Kim niên nguyên dạ thời
今年元夜時
Nguyệt dữ đăng y cựu
月與燈依舊
Bất kiến khứ niên nhân
不見去年人
Lệ thấp xuân sam tụ.
淚濕春衫袖

Nghĩa:

Năm qua…,
Tháng giêng rằm một ánh trăng
Chợ hoa đèn sáng, phải chăng ban ngày?
Trăng lên ngọn liễu có hay
Hoàng hôn là lúc những ai hẹn hò!

Năm nay…,
Tháng giêng rằm vẫn sáng trăng
Hoa đèn như cũ, phải chăng ban ngày?
Người xưa còn mất ai hay?
Tìm không thấy bóng, lệ đầy áo xuân!
(Nguyên Tịch元夕-Sakya Minh-Quang dịch)

11fec501a370a97a653522d6cd27c623ebf69e64
bottom of page