top of page

Nguyên Tiêu

Hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân
有燈無月不娛人
Hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân
有月無燈不算春
Xuân đáo nhân gian nhân tợ ngọc
春到人間人似玉
Đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân
燈燒月下月如銀
Mãn giai chu thúy du xuân nữ
滿街珠翠游村女
Phí địa sinh ca tái xã thần
沸地笙歌賽社神
Bất triển phương tôn khai khẩu tiếu
不展芳尊開口笑
Như hà tiêu đắc thử lương thần.
如何消得此良辰。

(Đường Dần- Nguyên Tiêu元宵)

Nghĩa:

Có đèn mà chẳng có trăng
Đèn bao nhiêu ngọn, cũng rằng kém vui.
Có trăng mà chẳng có đèn
Trăng dù tròn sáng, người bèn thiếu xuân!
Xuân về người tợ ngọc xinh
Đèn giăng dưới nguyệt, trăng trình màu ngân.
Đầy đường thôn nữ du xuân
Khắp nơi đàn sáo rước thần cầu may.
Gặp giờ đẹp tối hôm nay
Rượu ngon xin hãy vui say tận tình!
     (Sakya Minh-Quang dịch)

images (8).jpg
bottom of page