top of page

Sám Ngã Niệm

Con xét nghĩ từ vô thủy kiếp
Mê tánh linh tạo nghiệp trần lao
Luân hồi sinh tử biết bao
Thay hình đổi dạng khổ đau chất chồng. 

Nhờ chút ít căn lành đã tạo
Được thân người, vào Đạo xuất gia
Cạo đầu, mặc áo cà-sa
Phạm trai, phá giới... hằng sa lỗi lầm!

Đã không có từ tâm hộ mạng
Lại còn ham thịt cá, sát sinh
Đại chúng tiền lấy mặc tình
Của chùa xài phí, riêng mình ăn tiêu.

Sống tà mạng, tham nhiều chưa đủ
Còn dâm ô, bia rượu chẳng chừa
Khinh Tăng, phỉ báng Đại Thừa
Chê thầy, mạn Phật, lọc lừa, vong ân!

Khoe mình giỏi, lỗi lầm lấp liếm
Ghen người hơn, trù ếm tài năng
Gạt người, tham lợi, cầu danh
Hơn thua phải trái, tranh giành ngã nhân!

Tâm tà niệm chừa từng dừng nghỉ
Thân lăng xăng không ý tạm yên
Chuyện đời hăng hái phan duyên
Trì kinh niệm Phật thấy phiền, chẳng vui!

Ngoài oai nghi, càng thêm dối trá
Trong ngã mạn, chỉ có si cuồng
Biếng tu, ăn ngủ buông tuồng
Không lòng hổ thẹn, cúi luồn, tham ganh.

Như cây mục, ruộng hoang vô dụng
Tựa thây trôi giữa biển tạm thời
Sống không chút thiện để đời
Chết rơi ba nẻo, nhiều đời khổ đau!

Con ngưỡng nguyện Phật Vô Lượng Thọ
Cùng Quán Âm, Thế Chí các hàng
Từ bi phóng ánh uy quang
Chiếu soi cõi tối cứu hàng chúng sinh.

Từ vô thủy đến nay tội chướng
Nơi sáu căn, ba nghiệp chất chồng
Quán sâu tánh tội vốn không
Một niệm thanh tịnh, viên đồng Pháp thân!

chu png.png

Pháp Sư Viên - Sakya Minh-Quang dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page