top of page

Sống và Chết

Sống đã không tham luyến

Chết có gì đáng lo

Sinh tử, tính vốn không

Do tâm phân biệt có.

Biết rõ các pháp không

Mới hay tất cả có

Có Tịnh Độ phương Tây

Có Phật Vô Lượng Thọ.

    Hạ Liên Cư -- Sakya Minh-Quang dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page