top of page

Tâm Kinh

Thị phi thương ghét... thế gian mà!
Quán xét tinh tường: dính chi Ta?
Bụng lớn khoan dung: tan niềm hận 

Miệng cười hỷ xả: kết duyên xa.
Gặp người tri kỹ: không quá phận 

Dẫu kẻ oan gia: vẫn vui hòa
Đọc thông được bộ "tâm kinh" ấy
Tự nhiên chứng đắc lục Ba-la.
      Sakya Minh-Quang dịch

hinh 1.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page