top of page

                             Tâm Kinh


    Quyển Kinh khó đọc nhất của đời người chính là "tâm kinh". Đây không phải bộ Tâm Kinh Bát-nhã quen thuộc hay bất cứ bộ kinh điển nào khác, mà chính là "tâm" mình mà ai cũng có một bộ! Tâm phàm phu chúng ta đầy dẫy những điều mâu thuẫn: khi thương yêu lúc hận thù; trước tinh tấn sau lười nhác; tuy biết rõ vẫn cố phạm.... Nhiều người dù đi chùa rất lâu, đọc đủ thứ kinh, nghe giảng đủ thầy nhưng vẫn mịt mờ lẽ Đạo, không sao ra khỏi tranh chấp, thị phi, phiền não. Đây là vì chúng ta không đọc hoặc đọc không thông được bộ kinh này! Nhưng làm sao để đọc thông được bộ "tâm kinh" của mình? Xin gởi đến quý Phật tử hữu duyên bài thơ "tâm kinh" phỏng dịch trên ý thơ của Hòa Thượng Bố Đại (túi vãi), được cho là hóa thân của đức Phật Di Lặc, người thực sự hanh phúc vì đã làu thông bộ "tâm kinh" của mình.

                                   Tâm Kinh


                           Thị phi thương ghét... thế gian mà!
                           Quán xét tinh tường: dính chi Ta?
                           Bụng lớn khoan dung: tan niềm hận 

                           Miệng cười hỷ xả: kết duyên xa.
                           Gặp người tri kỹ: không quá phận 

                           Dẫu kẻ oan gia: vẫn vui hòa
                           Đọc thông được bộ "tâm kinh" ấy
                           Tự nhiên chứng đắc lục Ba-la.

                                        Sakya Minh-Quang dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page