top of page

Trang Kinh Đời

Nhỏ giở sách đọc kinh
Biết đến Thường Bất Khinh
Nghĩ chỉ có trong kinh
Mới gặp được Bồ-tát
    
Nay nhìn đời học kinh
Thấy Bồ-tát quanh mình
Vì lòng chưa “bất khinh”
Nên khó gặp Bồ-tát!

Có những vị Bồ-tát
Âm thầm pha cà phê
Lúc sáng sớm chiều về
Giúp cho người tỉnh thức.

Có những vị Bồ-tát
Sớm chiều lo nấu ăn
Bao vất vả khó khăn
Vẫn mỉm cười hoan hỷ.

Có những vị Bồ-tát
Âm thầm dọn vệ sinh
Không nghĩ đến thân mình
Chỉ vì đời thơm sạch.

Có những vị Bồ-tát
Lặng lẽ lo chúng tăng
Miệng không nói không rằng
Thân thuyết bài hùng tráng!

Có bao vị Bồ-tát
Đang ở quanh chúng ta
Phụng sự chẳng nề hà
Pháp cúng dường chư Phật.

Nghiêng mình trước Bồ-tát
Nguyện học Thường Bất Khinh
Đời là một trang kinh
Suốt đời con chưa thuộc!

    Sakya Minh-Quang
 

Viết ngày 29 tháng 06, 2019 tại Tu Viện Thiện Tường.

Cảm xúc từ Trường Hạ Như Lai Thiền Tự 16-26 tháng 06, 2019

492576993_m.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page