top of page

Vô Ngã Cúng Dường

Công quả cúng dường phước hằng sa

Hằng sa phước báo tự tâm ra

Tâm ra hỷ xả không bản ngã

Bản ngã chỉ làm phước tiêu ma!

          Sakya Minh-Quang

hinh thang 3-4.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page