top of page

Vu-lan Ân Nghĩa, Đạo Tình 

Vu-lan nhớ nghĩa thân sinh

Nhớ ơn thầy tổ giúp mình nên thân

Ơn người thí chủ xa gần

Bao năm hộ Pháp chưa từng kể công!

Ơn Phật chỉ dạy khai thông

Con đường giải thoát khỏi vòng trầm luân

Nguyện đền đáp bốn trọng ân

Thay Phật hoằng Pháp tinh cần lợi sinh!

      +++

Vu-lan ân nghĩa, Đạo tình

Thầy trò hoan hỷ, đệ huynh chan hòa

Công đức hồi hướng gần xa

Nguyện cầu dịch hết, nhà nhà an vui!

Sakya Minh-Quang

Viết ngày 10 tháng 09, 2020 nhân xem lại hình ảnh Vu-lan 2020 tại Tu Viện Thiện Tường

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page