top of page

Xuất Gia Hiếu Đạo

 

Cà-sa sương gió dãi dầu

Trong tim vẫn giữ một màu nghĩa ân

Lợi danh biết rõ bụi trần

Báo ân xin nguyện dấn thân vào đời!

       +++

Gót chân hoằng Pháp khắp nơi

Góc quê con vẫn nhớ người Mẹ xưa

Công sinh dưỡng nói sao vừa

Nát thân đền đáp cũng chưa kể gì!

       +++

Từ ngày con bước ra đi

Dâng cơm, sắc thuốc... chuyện gì cũng không

Mẹ già tựa cửa ngóng trông

Mắt mờ vì lệ, lưng còng vì lo.

       +++

Đường tu con vẫn đang dò

Mà Mẹ đã vội lên đò tử sanh!

Không dâng được Mẹ cơm canh

Cũng không có Pháp Vô Sanh cúng dường.

       +++

Bao nhiêu ân nghĩa, tình thương

Thành nguồn năng lượng trên đường tiến tu

Dặn lòng gìn giữ công phu

Tham thiền học đạo đường tu sớm thành.

        +++

Xưa mơ thiên nhãn đắc thành

Khắp nơi tìm Mẹ thực hành hiếu tâm

Nay ngộ Phật Pháp thậm thâm

Mẹ vô lượng kiếp trong tầm tay ôm!

        +++

Nguyện hằng phụng sự sớm hôm

Trà thiền, sữa Pháp, bát cơm Bồ-đề

Dù bao gian khổ chẳng nề

Trải tăng-kỳ kiếp không hề thoái tâm.

            Sakya Minh-Quang

119748309_2466676440299396_1117885394403
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page